Protokoll fra NoA årsmøte august 2022

Årsmøte avholdt 21 aug 2022

Årsmøte valgte følgende nye styret:

  • Leder: Odd R. Ulleberg NY

  • Nestleder: Vegar Johansen Gjenvalg

  • Kasserer: Arnstein Tranøy

  • Sekretær: Alf Reidar Eik NY

  • Styremedlem: Thor Walter Eriksen NY

  • Styremedlem: Stein Are Karlsen. Gjenvalg

Valgkomiteen 2022 er bestått av: Kjetil R Johansen og Tom O. Laver

Ny valgkomite for 2023: Ole Morten Meland og Jørn Kildedal

Referat sendes medlemmene når dette er klart

Rundskriv fra POD

Rundskriv fra Politidirektoratet:

3.10.1 Særlig om saluttkanoner

Salutteringskanoner produsert etter 1890 vil være omfattet av våpenlova og krever løyve, jf. § 2 nr. 2, jf. våpenforskrifta § 2-1.

Fysiske og juridiske personer som allerede innehar eller ønsker å erverve kanon til salutteringsformål kan gis løyve i medhold av våpenlova § 14. Søker skal oppfylle krav til alder etter § 15 første ledd første setning, samt krav til vandel og personlige egenskaper etter §§ 15-16.

Søker skal dokumentere å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring for bruk og håndtering av saluttkanon. Personer som var aktive saluttører eller var eier av registrert saluttkanon da ny lov og forskrift trådte i kraft 1. juni 2021, antas å inneha tilstrekkelig våpendugleik. Ved søknad om etterregistrering behøves ikke ny dokumentasjon på tilstrekkelig våpendugleik.

Erverv av krutt og tennmidler til saluttkanon krever løyve, se punkt 2.8.4.

Saluttkanoner omfattes av lovens krav til nedlåst oppbevaring. Politidirektoratet viser til at våpenforskriften § 6-1 vanskelig er anvendelig på saluttkanoner av noe størrelse. I påvente av eventuell reguleringsendring legges det til grunn som tilstrekkelig at kanoner som på grunn av størrelse ikke kan låses inn i våpenskap, garasje, rom eller annen låsbar innretning, kan oppbevares forankret eller sikret slik at det forhindrer borttakelse. Lunter skal lagres separat og nedlåst. Svartkrutt oppbevares adskilt og i tråd med retningslinjene i punkt 4.7.

Norsk Artillerilaug gis godkjenning som kompetansegivende kurs

Norsk Artillerilaug, NoA, har nå fått godkjenning av Politidirektoratet for sine sikkerhetskurs:

Anmodning om godkjenning av sikkerhetskurs -

Norsk Artillerilaug

Politidirektoratet viser til anmodning datert 14.02.22 om godkjenning av Norsk Artillerilaugs (NoA) sikkerhetskurs. Direktoratet legger til grunn at kurset holdes som sikkerhetskurs for personer som skal betjene saluttkanoner, og at det omfatter håndtering og bruk av krutt til skyting.

Etter våpenlova av 2021 med tilhørende forskrift omfattes saluttkanoner av definisjonen av skytevåpen, jf. våpenlova § 2 nr. 2 og er løyvepliktige, jf. våpenforskrifta § 2-1

For å kunne erverve saluttkanoner er det et vilkår at søker har gjennomgått sikkerhetsopplæring, jf. våpenforskrifta § 5 – 5.

Politidirektoratet antar at kurs som følger vedlagte kursplan vil være dekkende for å oppfylle forskriftens vilkår til sikkerhetsopplæring for saluttkanoner.

Med hilsen Wemunn Aabø Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Ny våpenlov

Brev fra DSB:

Ny våpenlov og forskrift fører til at politiet nå skal behandle søknader om tillatelse til erverv av krutt og tennmidler til saluttering Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til deres tillatelse til erverv av eksplosiver utstedt av DSB med det formål å utføre saluttering. Den nye våpenloven1 og våpenforskriften2 , som forvaltes av politiet trer i kraft 1. juni 2021. Samtidig oppheves § 75, § 76 og § 101 annet ledd i eksplosivforskriften3 , som forvaltes av DSB. Tillatelser til erverv av krutt og tennmidler til saluttering gitt av DSB vil ikke være gyldige etter 1. juni 2021. Dette betyr at det er politiet som nå skal behandle søknader om tillatelser til erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering og ikke DSB. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kjemikaliesikkerhet Brit Skadberg

Ingela Helen Forseth seksjonssjef juridisk seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Velkomstbrev

Velkommen som medlem i Norsk Artillerilaug (NoA). NoA har som formål å fungere som en paraplyorganisasjon for militærhistoriske og andre foreninger og enkeltpersoner som har saluttering med munnladningskanoner og i noen grad også musketter og munladningspistoler, som virke og/eller hobby.  Vi vil med dette fremme og ivareta felles regler for sikker saluttering, samt fungere som talerør og forum i forhold til regulerende myndigheter og forberede saker som skal presenteres for disse.

NoA har p.t. et godt samarbeide med regulerende myndigheter og fungerer som uoffisielt rådgivende organ for disse vedrørende saker som faller inn under vårt interesseområde. Vi anses dermed som en seriøs aktør, noe som forutsetter at våre medlemmer ved anmodning om medlemsskap aksepterer og etterlever våre vedtekter, regler og retningslinjer. Liste over medlemsforeninger vil etter gjennomført årsmøte oversendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Medlemmer som imidlertid bevisst bryter med våre vedtekter, regler og retningslinjer vil fratas sitt medlemsskap i NoA.

Med bakgrunn i NoAs samlede kompetanse tilrettelegger vi, og kan om ønskelig bistå i gjennomføring av kurs i sikker saluttering. Ved å standardisere sikkerhetskurs oppnår vi en felles forståelse for bl.a gjeldende lover og bestemmelser, måter for gjennomføring av saluttering som ivaretar sikkerheten til både saluttpersonellet og publikum, samt at samarbeide på tvers av foreninger forenkles.

NoAs hovedfokus for tiden er å søke å oppnå en tydeligere og mere nyansert ordlyd i forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) for dermed å gjøre det mer forutsigbart  for våre medlemmer å drive sin virksomhet. Vi håper etterhvert også å kunne tilby våre medlemmer fordeler som f.eks gode tilbud på bl.a forsikring av arrangementer og materiell.

Vi har både en hjemmeside og en FaceBookside, og håper ved hjelp av disse å oppnå en matnytting og informativ kommunikasjon med våre medlemmer. 

Noa Medlemmer som har betalt kontingent for 2021

Her er medlemslisten over de som har betalt kontingent for 2021

Arendal Borgelige Militaire  
Artilleriets Offisersforening (AOF)  
Artillerihistorisk Forening  
AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP Skibladner
Asker Batterie  
Aune Henrik
Blaker Skanse Artillericorps  
Bolkesjø Salut Compagnie  
Christianssand Artillerie Compagnie  
Christiansteen Artillerie Compagnie Stein Are Karlsen
Dalane Svartkrutt klubb  
De Norske Frilansene (middelalder)  
Det Nordenfieldche Draugoner Corps  
Det Sønnenfieldske Frivillige Musqueteer Corps  
Det Waageske Compagnie & Svartkrutlag  
Dippner Geirr
Dybvik Bjørn Magne
Fjellvang Frank
Fleckefjord Borgelige Artillerie Corps  
Fredrikshald Borgervæpning  
Fredriksten Artillerie Compagnie  
Frislid Jon Magnar
Grimstad Ivar Arne
Gundersholmen Kystfort Einar Tafjord
Gunnar Bentzen CFC Pyrotechnics AS
Haga Mathias Orheim
Haltvik Kjell Ivar
Hatland Arnstein
Hetland Egil
Høgset Per Gunnar
INTERESSELAGET FOR GALEAS GURINE  
Jensen Harald
Johansen Kjetil R
Kanonjolla Øster Riisøer Af 6. Juli 1812  
Karlsen Ari Stilluf
Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704  
Kvam Jon Breder
Lindberg Kurt Erik
Martin Jan H
Meyer Melin Carl-Arne
Nord & Sør  
Nvio avd. Eiker Ronny Steen
Nyholmen Skanse Compagnie  
Orheim Haga Lars
Pedersen Are
Person Tore
Rosland Johnny
Saluttcompagniet  
Sandandøya Salutt  
Sandefiords Borgervæbning  
Schedsmoe Civile Skydeselskab Artillericompagnie  
Skåtøy Salutt  
Solberg Ronny
Stiftelsen Eidsfos Hovedgård (SEH) Olav Sandlund (styreleder SEH)
Sulebak Olav Arne
Tordenskiolds Soldater Stavern  
Trondhjemske Gevorbne Musketeer Corps  
Ulleberg Odd R.
Wold Edvind