Ny våpenlov

Brev fra DSB:

Ny våpenlov og forskrift fører til at politiet nå skal behandle søknader om tillatelse til erverv av krutt og tennmidler til saluttering Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til deres tillatelse til erverv av eksplosiver utstedt av DSB med det formål å utføre saluttering. Den nye våpenloven1 og våpenforskriften2 , som forvaltes av politiet trer i kraft 1. juni 2021. Samtidig oppheves § 75, § 76 og § 101 annet ledd i eksplosivforskriften3 , som forvaltes av DSB. Tillatelser til erverv av krutt og tennmidler til saluttering gitt av DSB vil ikke være gyldige etter 1. juni 2021. Dette betyr at det er politiet som nå skal behandle søknader om tillatelser til erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering og ikke DSB. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kjemikaliesikkerhet Brit Skadberg

Ingela Helen Forseth seksjonssjef juridisk seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Velkomstbrev

Velkommen som medlem i Norsk Artillerilaug (NoA). NoA har som formål å fungere som en paraplyorganisasjon for militærhistoriske og andre foreninger og enkeltpersoner som har saluttering med munnladningskanoner og i noen grad også musketter og munladningspistoler, som virke og/eller hobby.  Vi vil med dette fremme og ivareta felles regler for sikker saluttering, samt fungere som talerør og forum i forhold til regulerende myndigheter og forberede saker som skal presenteres for disse.

NoA har p.t. et godt samarbeide med regulerende myndigheter og fungerer som uoffisielt rådgivende organ for disse vedrørende saker som faller inn under vårt interesseområde. Vi anses dermed som en seriøs aktør, noe som forutsetter at våre medlemmer ved anmodning om medlemsskap aksepterer og etterlever våre vedtekter, regler og retningslinjer. Liste over medlemsforeninger vil etter gjennomført årsmøte oversendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Medlemmer som imidlertid bevisst bryter med våre vedtekter, regler og retningslinjer vil fratas sitt medlemsskap i NoA.

Med bakgrunn i NoAs samlede kompetanse tilrettelegger vi, og kan om ønskelig bistå i gjennomføring av kurs i sikker saluttering. Ved å standardisere sikkerhetskurs oppnår vi en felles forståelse for bl.a gjeldende lover og bestemmelser, måter for gjennomføring av saluttering som ivaretar sikkerheten til både saluttpersonellet og publikum, samt at samarbeide på tvers av foreninger forenkles.

NoAs hovedfokus for tiden er å søke å oppnå en tydeligere og mere nyansert ordlyd i forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) for dermed å gjøre det mer forutsigbart  for våre medlemmer å drive sin virksomhet. Vi håper etterhvert også å kunne tilby våre medlemmer fordeler som f.eks gode tilbud på bl.a forsikring av arrangementer og materiell.

Vi har både en hjemmeside og en FaceBookside, og håper ved hjelp av disse å oppnå en matnytting og informativ kommunikasjon med våre medlemmer. 

Noa Medlemmer som har betalt kontingent for 2020

Her er medlemslisten over de som har betalt kontingent for 2020.

13de Batterie
Arendal Borgelige Militaire
Artilleriets Offisersforening (AOF)
Artillerihistorisk Forening
AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP
Asker Batterie
Berven
Bjørgvin Handverkslag (middelalder)
Blaker Skanse Artillericorps
Bolkesjø Salut Compagnie
Christianssand Artillerie Compagnie
Christiansteen Artillerie Compagnie
Dalane Svartkrutt klubb
De Norske Frilansene (middelalder)
Det Nordenfieldche Draugoner Corps
Det Sønnenfieldske Frivillige Musqueteer Corps
Det Waageske Compagnie & Svartkrutlag
Dippner
Dybvik
Fjellvang
Fleckefjord Borgelige Artillerie Corps
Fredrikshald Borgervæpning
Fredriksten Artillerie Compagnie
Frislid
Giltvedt
Gransæther
Grimstad
Gundersholmen Kystfort
Gunnar Bentzen
Haltvik
Hatland
Haukvik Røed
Hetland
Høgset
Kanonjolla Øster Riisøer Af 6. Juli 1812
Karlsen
Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704
Kvernmo
Lindberg
Martin
Nord & Sør
Nvio avd. Eiker
Nyholmen Skanse Compagnie
Næsiske Compagnie
Orheim Haga
Rosland
Saluttcompagniet
Sandandøya Salutt
Sandefiords Borgervæbning
Schedsmoe Civile Skydeselskab Artillericompagnie
Skåtøy Salutt
Solberg
Stavdal
Sulebak
Tordenskiolds Soldater Stavern
Trondhjemske Gevorbne Musketeer Corps
Vernly