Velkomstbrev

Velkommen som medlem i Norsk Artillerilaug (NoA). NoA har som formål å fungere som en paraplyorganisasjon for militærhistoriske og andre foreninger og enkeltpersoner som har saluttering med munnladningskanoner og i noen grad også musketter og munladningspistoler, som virke og/eller hobby.  Vi vil med dette fremme og ivareta felles regler for sikker saluttering, samt fungere som talerør og forum i forhold til regulerende myndigheter og forberede saker som skal presenteres for disse.

NoA har p.t. et godt samarbeide med regulerende myndigheter og fungerer som uoffisielt rådgivende organ for disse vedrørende saker som faller inn under vårt interesseområde. Vi anses dermed som en seriøs aktør, noe som forutsetter at våre medlemmer ved anmodning om medlemsskap aksepterer og etterlever våre vedtekter, regler og retningslinjer. Liste over medlemsforeninger vil etter gjennomført årsmøte oversendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Medlemmer som imidlertid bevisst bryter med våre vedtekter, regler og retningslinjer vil fratas sitt medlemsskap i NoA.

Med bakgrunn i NoAs samlede kompetanse tilrettelegger vi, og kan om ønskelig bistå i gjennomføring av kurs i sikker saluttering. Ved å standardisere sikkerhetskurs oppnår vi en felles forståelse for bl.a gjeldende lover og bestemmelser, måter for gjennomføring av saluttering som ivaretar sikkerheten til både saluttpersonellet og publikum, samt at samarbeide på tvers av foreninger forenkles.

NoAs hovedfokus for tiden er å søke å oppnå en tydeligere og mere nyansert ordlyd i forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) for dermed å gjøre det mer forutsigbart  for våre medlemmer å drive sin virksomhet. Vi håper etterhvert også å kunne tilby våre medlemmer fordeler som f.eks gode tilbud på bl.a forsikring av arrangementer og materiell.

Vi har både en hjemmeside og en FaceBookside, og håper ved hjelp av disse å oppnå en matnytting og informativ kommunikasjon med våre medlemmer. 

Noa Medlemmer som har betalt kontingent for 2019

Her er medlemslisten over de som har betalt kontingent for 2019 , og som har stemmerett på årsmøte 18 april 2020

Bjørgvin Handverkslag (middelalder)
Per Gunnar Høgset
Fleckefjord Borgelige Artillerie Corps
Nvio avd. Eiker
Næsiske Compagnie
Torstein Stavdal
Tordenskiolds Soldater Stavern
Blaker Skanse Artillericorps
AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP Skibladner
13de Batterie
AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP Skibladner
Kong Frederik IVs Tambourafdleing af 1704
Skåtøy Salutt
Saluttcompagniet
Arnstein Hatland
Lars Olav Haukvik Røed
Terje Vernly
Nyholmen Skanse Compagnie
Schedsmoe Civile Skydeselskab Artillericompagnie
Jan Giltvedt
Det Sønnenfieldske Frivillige Musqueteer Corps
Bjørn Magne Dybvik
Artillerihistorisk Forening
Fredriksten Artillerie Compagnie
Det Nordenfieldche Draugoner Corps
Olav Arne Sulebak
Kanonjolla Øster Riisøer Af 6. Juli 1812
Trondhjemske Gevorbne Musketeer Corps
Asker Batterie
Jon Magnar Frislid
AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP Skibladner
Øyvind Berven
CFC Pyrotechnics AS Gunnar Bentzen
Ronny Solberg
Christianssand Artillerie Compagnie
De Norske Frilansene (middelalder)
Arendal Borgelige Militaire
Fredrikshald Borgervæpning
Ari Stilluf Karlsen
Nord & Sør
Sandandøya Salutt
Egil Hetland
Bolkesjø Salut Compagnie
Tor Erling Gransæther
Kjell Ivar Haltvik
Sandefiords Borgervæbning
Artilleriets Offisersforening (AOF)
Jan H Martin
Geirr Dippner