Noa Sikkerhetsreglement del 2

 

Sikkerhetsreglement del 2:

Mars 2021

Gjennomgått og kontrollert, februar 2021

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug (NoA) - Del 2

Forord:
Bestemmelser og retningslinjer fra Norsk Artillerilaug (NoA) har til formål å bidra til sikker bruk av svartkrutt i salutteringsøyemed. Del 2 skal være av overordnet karakter og gi retningslinjer for sikker bruk av kanoner, og i noen grad også musketter og pistoler herunder også praktiske forholdsregler og rutiner, og er ment å være et utfyllende bindeledd mellom sikkerhetsreglementets del 1 (offentlige forskrifter og bestemmelser) og del 3 (lokale bestemmelser og retningslinjer).

Kapittel 1 Generelt

1-1. NoA anbefaler at alle som benytter svartkruttvåpen selv er forsikret og er forsikret mot skade på tredjepart.

1-2. All saluttering skal gjennomføres iht lover og lokale politivedtekter, og det påligger den enkelte å gjøre seg kjent med disse. Enkelte steder tilsier lokale bestemmelser at man må søke om tillatelse til å saluttere. Det anbefales imidlertid alltid å informere politiet om at saluttering vil skje på angitt sted og tidsrom.

Ved større arrangement anbefales det å planlegge dette i god dialog med lokalt politi og brannvesen.

1-3. For alt personell som håndterer eksplosjonsfarlig stoff, stilles krav til skikkethet. Det påhviler derfor den enkelte forening å påse at personell som benytter medikamenter (rød trekant) eller evt rusmidler som nedsetter reaksjonsevne ikke skal delta som kanonmannskap eller betjene andre munnladervåpen.

Kapittel 2. Forberedelser

2-1. Avhengig av arrangementets størrelse og karakter må sanitetstjeneste forberedes. Rikelig med vann, branngel, sanitetsveske, båre, telefonnr ved varsling mv, skal være tilstede, og plassering kjent for alle deltakere.

2-2. Publikumsområde markeres om nødvendig med avsperring og/ eller vakter. Sikkerhetsavstand foran kanon bør være minimum 50 m ved saluttering. Farlig område kan defineres som det arealet som fremkommer når en trekker en linje i 45O vinkel ut til hver side av våpenets kjernelinje og tilstrebet ut til 50 m.

Kapittel 3. Behandling av krutt

3-1. På arrangementsstedet må karduser/krutt og lunter oppbevares forsvarlig i avlåst rom, bil, henger eller være bevoktet frem til bruk.
Dersom karduser må produseres på arrangementsstedet må dette skje på et avskjermet, og om mulig avsperret sted hvor færrest mulig er tilsted, og i god avstand fra evt leirområde eller publikum.

3-2. Ferdige karduser oppbevares i dedikert kruttkasse. Kruttkasse bør være utformet med selvlukkende lokk. Kruttbeholdning/ -kasse skal oppbevares på sikker avstand ift kanon/ åpen ild, ideelt minimum 10 m. Ved avstand kortere enn 10 m, bør alternative sikringstiltak iverksettes i tillegg til avstand, som f.eks tildekking av kruttkasse. Avstand og plassering må imidlertid alltid tilpasses det enkelte oppdrag, og skal gjenspeiles i risikoanalyse, se pkt 4-1.

3-3. Valg av materiale til produksjon av karduser og evt forladning må tilpasses det enkelte arrangement, og velges iht gjennomført sikkerhetsanalyse. Det understrekes at det må utvises stor varsomhet ved bruk av forladning, og det må ikke brukes materiale med ”tyngde” som kan gi utkast.

3-4. Tiloversblitte karduser eller krutt skal straks etter arrangementet samles inn og behandles i henhold til gjeldende bestemmelser.

a) Selve risikoanalysen (hva kan gå galt, og hvordan unngå det)

Kapittel 4. Sikkerhet

4-1. Før hvert arrangement hvor bruk av eksplosiv vare (i denne sammenheng: svartkrutt) skal det utarbeides en risikoanalyse for arrangementet. Denne skal være kjent for deltakende personell og skal bestå av:

b) Handlingsplan (tiltak dersom noe uønsket/ uforutsett skulle skje)

c) Kart/ skisse som viser farlig område, publikumsområder, førstehjelp etc

I tillegg bør arrangør lage en oversikt/ huskeliste for å sikre at alle forhold som skal med er ivaretatt. Bør signeres av arrangør og sikkerhetsansvarlig.

4-2. Det bør ikke brukes unødvendig store ladninger slik at publikum settes i fare, skremmes eller føler ubehag. Publikum varsles om høye smell før avfyring. Det må tas spesielt hensyn til små barn og dyr.

4-3. Ladd kanon skal ikke etterlates uten tilsyn.

4-4. Kanonrøret skal vaskes mellom hvert skudd. Ved bruk av papir- eller aluminiumskarduser, evt annet materiale som kan ligge igjen i røret skal det i tillegg kratses.

4-5. Kanonmannskapet må bruke hørselvern samt sikkerhetshansker ved ansetting. Nødvendig utstyr for å drive saluttering med munnladerkanon er ansetter, visker, vann og kratser tilpasset den enkelte kanon. Det anbefales å bruke krumansetter. Se beskrivelse av de enkelte artikler i arkeliet.no.

4-6. Drill må trenes og gjennomgås ”tørt” forut for skytingen. Dette gjelder spesielt dersom kanonmannskapet kommer fra forskjellige foreninger, og/ eller mannskapet betjener lånte kanoner.

Kapittel 5. Nødprosedyre

5-1. Ved klikk settes ansetter og kratse i kryss over røret for å markere ladd kanon. Vent i 4 minutter. Bruk sikkerhetshansker (f.eks kraftige skinnhansker) og røm opp fenghullet. Sett i ny lunte og avfyr på nytt.

5-2. Hvis det fortsatt er klikk settes ansetter og kratse på nytt i kryss over røret. Deretter skal en ideelt vente i 10 minutter for så å helle vann i røret, både via munning og via fenghull. La vannet stå så lenge i røret at det trekkes inn i kardusen. Deretter kratses ladningen ut og kanonen rengjøres og pusses.

Sikkerhetsreglement for NoA, del 2 - februar 2021

Del denne siden