Her legger vi ut referater fra årsmøter og styremøter, samt ev innkallinger mv

Referat fra årsmøte 2020

 

Referat fra Årsmøte Norsk Artillerilaug 2020

 

Årsmøte Norsk Artillerilaug 2020

 

Sted: Tordenskiold soldaters foreningslokale Fredriksvern verft, Stavern.

Tid:  Lørdag 12 sept. Klokken 1600 – 1800

Det var 15 persner på årsmøte, 13 foreninger med stemmerett.

 

Jørn Kildedal ønsket velkommen. Årsmøte utsatt fra april pga covid-19 til 12.09.2020.

Innkalling sent ut august, med påminnelse 4. september 2020.

Frist for innsendelse av forslag til årsmøte satt til 22.08.2020. Det var kommet inn forslag til vedtektsendringer fra Fredrikshald Borgervæpning innen fristen.

 

AGENDA:

1. Valg av møteleder og referent.

Ole Morten Meland valgt til møteleder og Jane-Ann Lindahl referent.

 

2. Årsmelding.

Jørn Kildedal leste opp årsberetning for 2019. Ingen bemerkninger til årsberetningen.

 

3. Regnskap. Regnskap gjennomgått av kasserer Arnstein Tranøy.

Inntekter 23.340,00  

Utgifter 20.470,50

Resultat overskudd 2.869.,50

Ny egenkapital 24.260,50

Revisor Frode Amundsen har godkjent regnskapet uten anmerkning.

 

4. Styrets forslag til medlemskontingent.

Trond Østby påpekte at det er 2019 vedtekter som skal følges og at årsmøte ikke kan endre dette. Går inn for at kr 300 skal være kontingenten inntil årsmøte har behandlet endring. Morten Stegard gjør oppmerksom på at i paragraf 5 er det årsmøte som hvert år fastsetter kontingenten. 

Det er således 2 forslag, differensiering eller beholde. Årsmøte går inn for å behandle sak 4 etter sak 8 og løfter sak 8 fram.

 

8.   Innkommende saker. 

Fredrikshald Borgervæpning (FB) har 4 endringsforslag til vedtektene. Endrings forslagene er sendt ut med årsmøtepapirene. 

Paragraf  2, pkt 5. Årsmøte stemmer for innstillingen og går for FB`s sitt forslag. Enstemmig vedtatt.

Paragraf  4, pkt 1, linje 4. FB`s forslag falt, 1 stemme for 12 mot. Beholder styrets forslag til tekst.

Paragraf  4, pkt 4. 1 setning: FB`s ønsker å stryke “årlig tilbakemeldingsskjema er innsendt før årsmøte”

Diskusjonene endte med at FB`s forslag enstemmig ble vedtatt. Foreningsrepresentanten og enkeltmedlemmer har stemmerett på årsmøtet under forutsetning av at årskontingenten er innbetalt.

Årsmøte presiserte allikevel at styret utferdiger instruks om at «Årlig tilbakemeldingsskjema» skal sendes inn hvert år før årsmøte for å dokumentere erfaring og kompetanse.

 

Paragraf 5 Medlemskontingent

Pkt1Etter første setning tilføyes: “Det kan skilles på kontingentstørrelsen til foreninger og enkeltmedlemmer.” Enstemmig vedtatt

Pkt 3 utgår. Enstemmig vedtatt

Pkt 5 I paragraf 5 utgår.

 

Paragraf 11 Styrets arbeidsform

1. Styreleder: FB`s forslag utgår. Teksten endres til: “ styreleder har signaturrett for NOA i fellesskap med ett (1) styremedlem.

2. Nestleder: FB`s forslag utgår. Teksten endres til “ ved styreleders fravær har  nestleder signaturrett i fellesskap med ett (1) styremedlem.

 

 

Innsendt brev til årsmøte fra Artilleri offisers foreningen ble lest opp og tatt til orientering.

 

 

4. Styrets forslag til medlemskontingent.

Kontingenten differensieres, foreninger kr 500, enkeltmedlemmer kr 250.

Vedtatt 11 for og 2 i mot.

 

5. Valg av nytt styre.

Det er utfylt ønske om kontinuitet i styret. Innkommet forslag om Ole Morten Meland som leder.

Valgkomiteens forslag til valg av nye medlemmer enstemmig vedtatt:

Styreleder Ole Morten Meland

Nestleder Vegard Johansen

Sekretær Jørn Kildedal

Styremedlem 1 Stein Are Karlsen.

 

Kasserer Arnstein Tranøy og styremedlem 2 Odd Ulleberg var ikke på valg.

Revisor Frode Amundsen har sagt ja til en ny periode.

 

Valgkomite for valget 2021 utpekt på årsmøte, avtroppende fra styret Tom O. Låver og Kjetil Rønning Johansen.

 

 

Helge Warberg                og                               Trond Østby.

  

 

Jane-Ann Lindahl

Referent