Sikkerhetsreglement del 1

Her er Noa`s sikkerhetsreglement del 1

Ajour pr mars 2021

Kontrollert med gjeldende eksplosivforskrift, februar 2021

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug (NoA)
Del 1

Forord:
All informasjon som går under Del 1, er hentet direkte ut fra gjeldende dokumenter.
Dvs tekst er hentet og satt sammen til det NoA mener omhandler vår virksomhet. Enkelte paragrafer er utelatt, men ingen er endret. Dersom ytterligere informasjon er ønsket, kan følgende linker benyttes:

Eksplosivforskriften:

ADR/RID Forskrift nr. 384 om landtransport av farlig gods:

NoA tar forbehold om at siste versjon av regelverket benyttes til enhver tid, og at alle involverte plikter å sette seg inn i gjeldende lover og forskrifter

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål
Forskriften skal forebygge ulykker og uønskede hendelser knyttet til håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer. Forskriften skal også forhindre at stoffene kommer på avveie eller havner i urette hender.

§ 2. Hva og hvem forskriften gjelder
(1) Forskriften gjelder for all sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, tekniske
     krav til sivile eksplosiver, krav til tekniske kontrollorganer og krav til
     markedsdeltakere.
(5) Pyrotekniske artikler regulert i forskrift om pyrotekniske artikler er unntatt fra
     forskriften.

§ 4.Definisjoner
 7)  Eksplosiv: eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander som i henhold til De
      forente nasjoners (FN/UN) rekommandasjoner om transport av farlig gods er
      oppført i klasse 1

 8)  Eksplosjonsfarlig stoff: fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding samt
      stoff som forekommer i kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine
      egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved
      kontakt med tennkilder eller andre stoffer

11) faregruppe: eksplosiver klassifisert etter farlighetsgrad i følgende grupper etter
      De forente nasjoners (FN) rekommandasjoner om transport av farlig gods:

a)

1.1

Stoffer og gjenstander som innebærer fare for masseeksplosjon (en masseeksplosjon er en eksplosjon som nærmest momentant omfatter nesten hele beholdningen).


b)

1.2

Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men med fare for utkast.


c)

1.3

Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men som innebærer brannrisiko samt en mindre sprengningsfare og/eller en mindre fare for utkast og som
-

i tilfelle brann kan gi betydelig strålevarme; eller-

når brannen skjer etappevis, gir mindre eksplosjoner og/eller utkast.

d)

1.4

Stoffer og gjenstander som bare innebærer ubetydelig fare dersom de blir utsatt for tenning eller initiering. Virkningen er vesentlig begrenset til kolliet, og det ventes ikke utkast av nevneverdig størrelse eller i nevneverdig avstand. En utvendig brann må ikke kunne føre til at nesten hele innholdet i kolliet eksploderer nærmest momentant.


e)

1.5

Meget ufølsomme stoffer, som kan forårsake masseeksplosjon, men som er så ufølsomme at det er meget liten sannsynlighet for tenning eller overgang fra brann til eksplosjon under normale forhold.


f)

1.6

Ekstremt ufølsomme gjenstander uten fare for masseeksplosjon. Gjenstandene inneholder kun meget ufølsomme eksplosivstoffer og viser en neglisjerbar sannsynlighet for utilsiktet tenning eller detonasjonsoverføring.


14) håndtering: enhver omgang med eksplosjonsfarlig stoff slik som tilvirkning,
      oppbevaring, behandling, transport, lasting, lossing erverv, handel, innførsel,
      utførsel, overføring, bruk og tilintetgjøring

19) netto eksplosivinnhold (NEI): den totale massen av eksplosiv uten emballasje, rør, prosjektiler osv.

30) teknisk spesifikasjon: et dokument der det er fastsatt hvilke tekniske krav som et eksplosiv skal oppfylle

32) Tennmiddel: eksplosiv som brukes til å innlede sprengkjeden i et annet eksplosiv, unntatt tennmidler til ammunisjon

Kapittel 2. Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlige stoffer

§5. Krav til aktsomhet
Alle som har tilgang til eller kommer over eksplosjonsfarlige stoffer, skal gjøre det som er nødvendig for å forhindre fare for brann eller eksplosjon, og at stoffene kommer på avveie eller havner i urette hender.

§6. Forbud mot bruk av åpen ild
Det er forbudt å bruke åpen ild eller andre tennkilder innenfor anlegg, områder eller i rom der det er eksplosjonsfarlige stoffer, dersom det kan føre til fare for brann eller eksplosjon. Virksomheten skal sørge for at informasjon om forbudet er lett synlig.

§7. Forbudt håndtering av eksplossjonsfarlige stoffer
(1) Det er forbudt å eie eller ha eksplosjonsfarlige stoffer som ikke er knyttet til en lovlig håndtering.

§8. Forbudt håndtering av eksplosiver
(1) Det er forbudt å håndtere eksplosiver, dersom man ikke er en virksomhet med en tillatelse til den aktuelle håndteringen, eller dersom det ikke fremkommer direkte i forskriften.

(2) Den som skal bruke eksplosiver på vegne av en virksomhet skal ha et sertifikat eller en særlig godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller være registrert hos direktoratet eller den direktoratet har gitt en fullmakt, dersom ikke det fremkommer noe annet i forskriften.

(4) Eksplosiver skal bare brukes til det de er bestemt for og i tråd med anvisninger og sikkerhetsinformasjon fra produsent, produsentens representant eller importør.

§ 12. Krav til kvalifikasjoner, skikkethet og alder
(1) Virksomheter og personer som håndterer eksplosjonsfarlige stoffer, skal være skikket og ha kunnskap, erfaring og ferdigheter slik at stoffene blir håndtert på en sikker måte.

(2) Personer som håndterer eksplosiver skal være over 18 år. Personer som er under opplæring i fjell- og bergverksfaget, kan likevel håndtere eksplosiver fra de er fylt 16 år. Praksiskandidater må være fylt 18 år før praksisperioden etter § 81 starter opp.

(3) Virksomheten skal ikke la noen planlegge en aktivitet med eller håndtere eksplosjonsfarlige stoffer, som går ut over det disse har kunnskap, erfaring og ferdigheter til, eller er skikket til.

(4) Virksomheten skal sørge for at ansatte som håndterer eksplosjonsfarlige stoffer, har opplæring i:
      a) regelverk som gjelder for stoffene og håndteringen av stoffene
      b) stoffenes egenskaper, sammensetning, virkemåte og risiko
      c) sikker håndtering av stoffene
      d) sikring av stoffene.

(5) Omfanget og innholdet i opplæringen skal være tilpasset det ansvaret og de oppgavene som den ansatte har.

§ 14. System for rapportering og oppfølging av uhell og avvik
(1) Virksomheter skal ha et system for intern rapportering av ulykker, uhell og avvik ved håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer.

    (2) Virksomheten skal etter en ulykke, uhell eller avdekket avvik, gjennomgå og dokumentere hva som var årsaken og hva som er gjort for å rette opp forholdet slik at det samme ikke skjer igjen.

§ 15. Plikt til å melde til politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(1) Virksomheten skal etter en ulykke eller et uhell ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, som har eller kunne ha fått konsekvenser for liv, helse eller materielle verdier, umiddelbart melde fra til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Meldingen kan gis muntlig. Politiet skal ha melding om uhell og ulykker med alvorlige eller potensielt alvorlige konsekvenser for liv, helse eller skade på samfunnsmessige viktige institusjoner eller tredjemanns materielle verdier.

(2) Virksomheten skal etter en ulykke, nestenulykke eller uhell ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff snarest og senest innen tre virkedager sende en elektronisk melding om hendelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

(3) Etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning, med alvorlige eller potensielt alvorlige konsekvenser som nevnt i første ledd, skal virksomheten ikke rydde skadestedet før dette er avtalt med politiet.

(4) Virksomheten skal ved feil eller mistanke om feil på eksplosiver snarest sende en elektronisk melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kapittel 3. Felles bestemmelser for tillatelser håndtering av eksplosiver

§ 21. Krav om tillatelse og hvem som gir den
(1) Overføring, import, eksport, produksjon, oppbevaring, distribusjon, erverv og tilintetgjøring av eksplosiver krever tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad om tillatelse skal leveres elektronisk via internettportalen Altinn, og inneholde alle opplysninger som det spørres etter.

 (3) Politiet behandler søknader om tillatelse til erverv av krutt eller tennmidler til ammunisjon fra privatpersoner.

§ 22. Hvem som kan få tillatelse
(1) Tillatelse kan bare gis til virksomheter som er skikket og har et yrkesmessig behov, når hensynet til sikkerhet og sikring er ivaretatt, dersom det ikke fremkommer noe annet direkte i forskriften.

(2) Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, ha en dokumentert internkontroll og ha ansatt personell med nødvendig kunnskap, erfaring og ferdigheter.

§ 23. Krav til god vandel for ledelsen i virksomheten
Ledelsen i virksomheten skal ha god vandel. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan kreve at virksomheten legger frem en tilfredsstillende ordinær politiattest for administrerende direktør, styreleder, styremedlem, daglig leder, innehaver av enkeltpersonsforetak, eller person som er overordnet den ansatte som skal håndtere eksplosiver. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

§ 24. Dokumentasjon som skal legges frem ved søknad
(1)Den som sender melding eller søker om godkjenning, tillatelse eller sertifikat, skal gi de opplysningene og legge frem den dokumentasjonen og de risikovurderingene, som er nødvendige for å avgjøre om søknaden kan innvilges eller om meldingen er rettmessig. Dokumentasjonen skal tilpasses virksomhetens art, kompleksitet og størrelse.

(2) Når vesentlige forutsetninger for en godkjenning, tillatelse eller melding endres, skal virksomheten informere tilsynsmyndigheten om endringen.

§ 25. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav til internkontroll
(1) Virksomhet som søker om tillatelse til håndtering av eksplosiver, skal på forespørsel kunne legge frem skriftlig informasjon som på en oversiktlig og enkel måte forklarer hvordan virksomheten oppfyller kravet til systematisk internkontroll. Det kan kreves at informasjonen legges frem elektronisk.

(2) Virksomheten skal kunne dokumentere at den har personell med relevant kunnskap, erfaring og ferdigheter knyttet til det søknaden gjelder.

(3) Denne bestemmelsen gjelder ikke ved søknad fra privatpersoner om tillatelse til erverv av krutt eller tennmidler til ammunisjon.

§ 27. Varigheten av tillatelse og godkjenning
(1) Tillatelser og godkjenninger kan gis for inntil fem år. I særlige tilfeller kan tillatelsen gis for inntil ti år.

(3) Innehaver av tillatelse eller godkjenning skal sende melding til den myndighet som ga tillatelsen eller godkjenningen dersom tillatelsen eller godkjenningen ikke lenger brukes.

Kapittel 5. Oppbevaring

§ 34. Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver
(1) Før eksplosiver kan oppbevares skal det foreligge en tillatelse.

(2) Uten tillatelse kan det allikevel forsvarlig nedlåst oppbevares:
     a) inntil 10 000 stk. tennhetter til ammunisjon
     b) inntil fem kg røksvakt krutt
     c) inntil tre kg svartkrutt separert i enheter på inntil én kilo. Svartkrutt skal ikke
         oppbevares i boenhet.

(3) Kommunen kan selv om eksplosivene kan oppbevares uten tillatelse, fastsette nærmere vilkår, begrensinger eller forbud mot oppbevaring, dersom eksplosivene etter forholdene på stedet kan medføre særlig fare for brann eller eksplosjon.

§ 41. Krav til å føre oversikt over beholdning
Virksomhet som har tillatelse til oppbevaring av eksplosiver, skal til enhver tid ha tilgjengelig en oppdatert oversikt over beholdningen av eksplosivene som oppbevares. Virksomhet som leier et oppbevaringssted, skal ha en tilsvarende oversikt over sin egen beholdning i lageret.

§ 42. Samlagring av eksplosiver
(1) Eksplosiver skal ikke oppbevares sammen med andre eksplosiver, med mindre de er forenlige, når dette øker faren for brann eller eksplosjon. Eksplosiver skal under oppbevaring også holdes adskilt fra andre eksplosiver, dersom de ikke etter De forente nasjoner (FN) sine rekommandasjoner om transport av farlig gods kan transporteres eller oppbevares sammen uten at risikoen for ulykker øker.

(2) Når eksplosiver i flere faregrupper lagres sammen, gjelder det strengeste kravet til avstand til omgivelsene for hele mengden.

(3) Avstand mellom container som inneholder sprengstoff og container som inneholder tennmidler skal være minst én meter.

Kapittel 8. Distribusjon og erverv

§ 72. Tillatelse til erverv av eksplosiver
(1) For å få tillatelse til erverv av eksplosiver må virksomheten enten ha en
      a) egen tillatelse til oppbevaring av eksplosivene,
      b) avtale om leie av oppbevaring eller
      c) avtale med distributør om retur av eksplosivene.

(2) Erverv kan bare skje fra virksomhet som har tillatelse til å produsere, importere, overføre eller distribuere eksplosiver.

(3) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan sette begrensninger for hvor store mengder eksplosiver som kan erverves per gang.

§ 73. Krav til mottaker av eksplosiver
(1) Den som skal motta eksplosivene på vegne av virksomheten skal ha god kunnskap om stoffene, sikker håndtering, stoffenes risiko, relevant regelverk og sikring av stoffene.

(2) Den som skal motta eksplosivene på vegne av virksomheten skal ha god vandel og kunne legge frem en tilfredsstillende ordinær politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

 Paragraf 75 og 76 er opphevet fra 1 juni 2021:

§ 75 Privates erverv av krutt og tennmidler til ammunisjon
(1) Den som fremviser gyldig våpenkort og legitimasjon, kan uten særskilt tillatelse erverve
      a) inntil fem kilo røyksvakt krutt til opplading av egen ammunisjon
      b) inntil tre kilo svartkrutt til opplading av egen ammunisjon
      c) tennmidler til ammunisjonen.

(2) Den som kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller våpensamlerorganisasjon og innehar svartkruttvåpen produsert før 1890, kan søke om tillatelse til å erverve inntil tre kilo svartkrutt og tennmidler til ammunisjonen. Søknaden sendes til politiet i distriktet hvor søkeren har sin bostedsadresse.

(3) Politiet kan gi tillatelse til personer som er edruelige, pålitelige og skikket til å håndtere krutt og tennmidler på en sikker måte. Det er en forutsetning for tillatelse at hensikten med ervervet er å skulle lade egen ammunisjon eller bruke historiske våpen.

§ 76. Tillatelse for foreninger til erverv av krutt til saluttering m.m.
(1) Foreninger som har et militær- eller kulturhistorisk formål kan, i den hensikt å skulle saluttere med kanon, bruke historiske våpen eller delta i historiske krigsspill eller arrangement, få tillatelse til erverv av svartkrutt og røyksvakt krutt, samt tennmidler til ammunisjonen. Slik tillatelse gis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

(2) Søknaden skal inneholde navn på person som kan erverve på foreningens vegne. Personen skal være edruelig, pålitelig og skikket for å håndtere krutt og tennmidler på en sikker måte.

(3) Den som erverver på foreningens vegne skal legge frem gyldig legitimasjon sammen med tillatelsen.

Kapittel 11. Teknisk sprengning, steinsprekking, saluttering og demolering

§ 94. Informasjon og sikring ved bruk av eksplosiver
Virksomheten skal før den bruker eksplosiver informere og varsle alle som kan bli berørt av bruken i form av rystelser, splinter, utkast, sjenerende støy eller luftsjokk. Området skal sikres med nødvendige tiltak, slik som avsperring eller bruk av vaktposter.

§ 101. Krav til den som skal saluttere
(1) Saluttering uten bruk av kanon skal enten skje med eksplosiver som er beregnet for saluttering, eller med små mengder patronert sprengstoff. Den som skal saluttere med eksplosiver beregnet for saluttering skal inneha særskilt kompetansebevis for bruk av fyrverkeri kategori F4, og ha kunnskap og erfaring i saluttering. Den som skal saluttere med små mengder patronert sprengstoff skal ha bergsprengersertifikat, og ha kjennskap til det eksplosivet som benyttes og hvordan det fungerer ved saluttering. Saluttering på vann skal kun skje ved bruk av kanon

2 ledd av paragraf 101 er opphevet 1 juni 2021 pga ny våpenlov:

(2) Den som på vegne av forening nevnt i § 76, skal saluttere med bruk av kanon skal ha kunnskap, erfaring og praksis med slik saluttering.

(3) Saluttering skal kun foretas som en del av et offentlig arrangement, og etter tillatelse i henhold til lokale politivedtekter. Politi skal varsles i god tid før salutteringen utføres.

            Svar på spørsmål omkring ny eksplosivforskrift

            “Offentlig arrangement i eksplosivforskriften er ment å samsvare med det som omtales som      arrangement på offentlig sted og omfattes av politilovens § 11, og lokale politivedtekter gitt       sted.
            Det er således ikke avgjørende hvorvidt det er en offentlig arrangør, men arrangementet må       være offentlig tilgjengelig. Dette omfatter også arrangementer hvor adgangen er begrenset         gjennom billett eller lignende så lenge billetter o.l har vært alminnelig tilgjengelig. “

(4) Saluttering skal skje i sikker avstand til publikum.

§ 102. Plikt til å ivareta sikkerheten ved saluttering
(1) Både den som skal ha utført saluttering og den som utfører selve salutteringen hvor det brukes eksplosiver skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiver blir ivaretatt på forsvarlig måte.

(2) Den som utfører salutteringen skal vurdere risikoen ved salutteringen og gjennomføre tiltak slik at salutteringen kan gjennomføres på en sikker måte. Planer og rutiner for salutteringen skal foreligge skriftlig før salutteringen igangsettes, og blant annet inneholde plan for sikring av omgivelsene og informasjon og varsling til berørte parter.

(3) Den som skal ha utført saluttering, skal påse at den som utfører salutteringen kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse i saluttering og at vedkommende har utarbeidet planer for å ivareta sikkerheten ved salutteringen.

Kapittel 15. Id-merking og sporing av eksplosiver til sivil bruk

§ 122. Virkeområdet for dette kapittelet
Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for eksplosiver, med unntak av

a) eksplosiver som transporteres og leveres uemballert eller i pumpevogn i den
    hensikt å skulle losses direkte i borehullet
b) eksplosiver som produseres på sprengningsstedet, og som lades umiddelbart
    etter at det er produsert
c) ammunisjon
d) ikke-detonerende lunte, i løpemeter
e) sikkerhetslunte av svartkrutt (svartkruttlunte), som brenner med forutsigbar
    hastighet og som ikke gir noen utvendig eksplosiv effekt
f) tennhette for håndvåpenammunisjon og små drivladninger.

Ytteremballasjen på eksplosiv vare skal være tydelig merket med varens riktige tekniske betegnelse og handelsnavn, samt varselmerke og identifikasjonsnummer. Varens faregruppe, forenlighetsgruppe og eventuelle transportklasse skal også stå på varselmerket.

Nettovekt eksplosiv vare og bruttovekt inklusiv emballasje skal angis på ytteremballasjen.

Merking om fare og varseltekst skal stå samlet og skal skille seg klart ut fra annen merking eller tekst på ytteremballasjen.

Merking som nevnt i første og annet ledd skal også påføres inneremballasjen dersom dette er nødvendig for å forebygge fare.

a)     

Transport

Transport av eksplosiver reguleres av ADR/RID-bestemmelser, som gjelder for hele Europa.

1.1.3.6

ADR: Unntak i henhold til mengder transportert per transportenhet.

RID: Total tillatt mengde per vogn eller storcontainer.
1.1.3.6.1

ADR: For anvendelse av dette underavsnittet er farlig gods tilordnet transportkategoriene 0, 1, 2, 3, eller 4, som vist i kolonne (15) i tabell A i kapittel 3.2. Tom, ikke rengjort emballasje som har inne- holdt stoffer tilordnet transportkategori «0», er også tilordnet transportkategori «0». Tom, ikke ren- gjort emballasje som har inneholdt stoffer tilordnet en annen transportkategori enn «0», tilordnes transportkategori «4».
1.1.3.6.2

ADR: Når mengden av farlig gods som transporteres på en transportenhet ikke overstiger verdiene gitt i kolonne (3) i tabell 1.1.3.6.3 for en gitt transportkategori (når alt det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører samme kategori), eller den beregnede verdien i henhold til 1.1.3.6.4 (når det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører forskjellige transportkategorier) får det transporteres i kolli på en transportenhet uten å være underlagt følgende bestemmelser: Kapittel 1.10 unntatt for klasse 1 eksplosiver med UN nr: 0029, 0030, 0059, 0065, 0073,0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 og 0500 og unntatt for klasse 7 unntakskolli med UN nr. 2910 og 2911 hvis aktivitetsnivået overstiger A2 verdien; -  Kapittel 5.3; -  Avsnitt 5.4.3; -  Kapittel 7.2, unntatt V5 og V8 i 7.2.4 -  CV1 i 7.5.11 -  Del 8, unntatt               8.1.2.1 (a),               8.1.4.2 til 8.1.4.5,               8.2.3,               8.3.3,               8.3.4,               8.3.5,               kapittel 8.4,               S1(3) og (6),               S2(1),               S4, S5               S14 til S21 og               S24 i kapittel 8.5; -  Del9.
1.1.3.6.3

ADR: Når det farlige godset som transporteres med transportenheten tilhører samme kategori, er største samlede mengde for en transportenhet angitt i kolonne (3) i nedenstående tabell:

RID: Når farlige gods transporteres i samme vogn eller storcontainer i henhold til 1.1.3.1 c) er største samlede mengde angitt i kolonne (3) i nedenstående tabell:
Transport-kategori (1)

Stoffer eller gjenstander Emballasjegruppe eller klassifikasjonskode/ gruppe eller UN-nr. (2)

Største samlede mengde på en transportenhet/ jernbanevogn (3)0

Klasse 1:

1.1A (ADR), 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN-nr. 0190

0Klasse 3:

UN-nr. 3343
Klasse 4.2:

Stoffer som tilhører emballasjegruppe I
Klasse 4.3:

UN-nr. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 og 3399
Klasse 5.1:

UN-nr. 2426
Klasse 6.1:

UN-nr. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og 3294
Klasse 6.2:

UN-nr. 2814 og 2900
Klasse 7:

UN-nr. 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til 3333
Klasse 8:

UN-nr. 2215 (Maleinsyreanhydrid, smeltet)
Klasse 9:

UN-nr. 2315, 3151, 3152 og 3432 og gjenstander som inneholder slike stoffer eller blandinger og tom, ikke rengjort emballasje som har inneholdt stoffer klassifisert i denne transportkategorien, med unntak av emballasje tilhørende UN-nr. 2908.1

Stoffer og gjenstander som tilhører emballasjegruppe I og som ikke er klassifisert i transportkategori = samt stoffer og gjenstander av følgende klasser:

20
Klasse 1:

1.1B til 1.1J, 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5D
Klasse 2:

Gruppene T, TC, TO, TF, TOC og TFC, aerosoler: gruppene . CO FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC, kjemikalier under trykk: UN-nr. 3502, 3503, 3504 og 3505
Klasse 4,1:

UN-nr. 321 til 3224 og 3231 (ADR) til 3240 (ADR), 3533 (ADR) og 3534 (ADR)
Klasse 5.2:

UN-nr. 3101 til 3104 og 3111 (ADR) til 3120 (ADR)
I ovenstående tabell betyr «største samlede mengde på en transportenhet/jernbanevogn/storcontainer»:

-  For gjenstander, brutto masse i kg (for gjenstander i klasse 1, netto masse i kg av det eksplosive stoffet; for farlig gods spesifisert i kapittel 1-7 i maskiner og utstyr, det totale innholdet av farlig gods i kg eller liter som hensiktsmessig);

-  For faste stoffer, flytende gasser, nedkjølte flytende gasser og oppløste gasser, netto masse i kg;

-  For væsker, den samlede mengden farlig gods innhold i liter;

-  For komprimerte gasser, adsorberte gasser og kjemikalier under trykk, vannkapasiteten til beholderen i liter.

Svartkrutt UN 0027 og UN 0028 kan transporteres i henhold til kapittel 1.1.3.6 i ADR regelverket (1000 poengs regelen). Dvs at det er lov med forenklet ADR transport opp til 20 kilo svartkrutt på enheten om det ikke transporteres andre klassifiserte stoffer.

Følgende krav må likevel holdes for å oppfylle ADR 1.1.3.6 :

- Transportdokument til svartkruttet (ADR kap 5.4 doc)

- 2 kilos brannslukkingsapparat på bilen, og kunnskap om hvordan dette brukes.

 - Røykeforbud under lasting og lossing (også under transporten ref: ADR Kap. 8.5 S1) Gjelder også elektroniske sigaretter.

- Tilsyn av kjøretøyet

- Samlastingsforbud (hvis relevant med andre stoffer)

- Utlufting (ikke relevant med samlasting)

Om det skal transporteres mere enn 20 kilo svartkrutt på en enhet så kreves eget kompetansebevis og godkjent kjøretøy.

Sikkerhetsreglement for NoA, del 1 - februar 2021 (2)

Del denne siden